Regulamin

Regulamin

Sprzedawca –  prowadzący działalność gospodarczą  z siedzibą Kaliska 24a 83-300 Kartuzy

Regulamin - niniejszy regulamin opisujący zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej www.baits.pl na asortyment prezentowany na stronie internetowej.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Towary - rzeczy ruchome, prezentowane na stronie internetowej www.baits.pl mogące być przedmiotem umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się. 

I. Postanowienia ogólne:

   Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umów sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w ramach korzystania przez Klientów z możliwości nabywania towarów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej sprzedawcy:  www.baits.pl

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej baits.pl odnoszące się do towarów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 • Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie wymaganych przez Sprzedawcę danych Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przedstawionych przez Klienta i odmowy realizacji zamówienia w przypadku przekazania danych nieprawdziwych. Ze sklepu internetowego na stronie baits.pl mogą korzystać także osoby, które nie zostały zarejestrowane jako użytkownicy indywidualnego konta. W takim przypadku każdorazowo obowiązane są, celem dokonania zakupów, podać kompletne dane Klienta, wymagane przez Sprzedawcę.
 • Informacje dotyczące towarów dostępne na stronie internetowej www.baits.pl przedstawiają opis towarów, tj. funkcjonalności i przeznaczenia, sposoby użytkowania, wraz z charakterystyką dostępnych produktów odnoszącą się do kolorystyki, wymiarów, rodzaju materiału. Zdjęcia znajdujące się na stronie internetowej sklepu są zdjęciami poglądowymi. Sprzedawca każdorazowo informuje także o wysokości cen jednostkowych towarów, formie płatności, sposobach i kosztach dostawy.
 • Informacje dotyczące ceny towarów podawane na stronie internetowej  mają charakter wiążący dla stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której stanowi postanowienie punktu 12 niniejszego Regulaminu („Potwierdzone przez Sprzedawcę”).
 • Do oznaczenia praw Konsumentów związanych z warunkami zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość odnoszą się postanowienia ustawy z dnia  2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.); postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują swoje uzupełniające zastosowanie w zakresie nieuregulowanym ustawą;
 • Zasady odpowiedzialności z tytułu niezgodności towarów z umową w ramach umów sprzedaży zawieranych z Konsumentami reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych zasadach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

II. Składanie i realizacja zamówień

 • W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej www.baits.pl, poprzez wypełnienie formularza zamówienia i potwierdzenia złożonego zamówienia.
 • Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej baits.pl jest wypełnienie formularza zamówienia zawierającego dane, których podanie jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia. Klient w zamówieniu dokonuje wyboru towaru oraz ilości sztuk towaru (wraz z oznaczeniem szczegółowych cech takich jak kolor, rozmiar itp), oznacza sposób i dokładny adres dostawy oraz wskazuje formę płatności. W treści formularza zaznacza, które pola formularza winny zostać obowiązkowo wypełnione.
 • Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży towarów wymienionych w zamówieniu zgodnie z warunkami sprzedaży wynikającymi z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów.
 • Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia Klienta wysyłając wiadomość e-mail zawierającą w treści dane dotyczące zamówienia wraz z oznaczeniem numeru zamówienia na podany przez Klienta adres do korespondencji.            
 • Umowa sprzedaży zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail (tzw. „potwierdzone przez Sprzedawcę”) na podany przez Klienta adres do korespondencji, zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dotyczących: oznaczenia towaru, ilości towaru, ceny oraz sposobu dostawy 
  i zapłaty.
 • Strony wiąże umowa sprzedaży, której treść kształtuje oferta Klienta przyjęta przez Sprzedawcę, warunki sprzedaży objęte treścią niniejszego Regulaminu, a w kwestiach nieuregulowanych, obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego 
  i ustaw szczególnych. Dowodem potwierdzenia zakupu jest paragon. Na żądanie Konsumenta Sprzedawca dostarczy pisemne potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zawierające wszystkie istotne postanowienia umowy.
 • W przypadku niedostępności towaru, którego dotyczy oferta Klienta, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta, który wg wyboru: uprawniony jest do rezygnacji ze złożonego zamówienia (odwołanie oferty) albo może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu realizacji zamówienia na czas niezbędny do realizacji.
 • Klient może dokonywać zmiany treści zamówienia lub zrezygnować z zamówienia przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, tj. przed doręczeniem wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 12 niniejszego Regulaminu, oświadczając się w tym przedmiocie za pośrednictwem poczty elektronicznej, tj. wysyłając niezwłocznie wiadomość na adres info@baits.pl  lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu  660-211-606

III Płatności

    Przewiduje się następujące sposoby płatności za zakupiony towar:

a)       PRZEDPŁATA NA KONTO w formie przelewu. Sprzedawca wysyła towar do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu (płatność następuje na rachunek bankowy)

b)       PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI (za pobraniem)

c)       PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM

d)       W INNY SPOSÓB, jeżeli jest on określony na stronie internetowej 

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia poszczególnych metod płatności dla poszczególnych towarów oraz wskazania innej metody płatności. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 • Ceny towarów prezentowanych na stronie baits.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawane są w złotych polskich, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy i nie obejmują tych kosztów.

IV Odstąpienie od umowy - Konsumenci

 • Konsument, który zawarł umowę za pomocą środków porozumiewania się na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania danego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na piśmie na adres siedziby Firmy. W celu dokonania zwrotu Klient proszony jest także o kontakt e-mailowy pod adresem: info@baits.pl  lub telefonicznie 660-211-606
 • W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, Konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań, a to co strony świadczyły podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Konsument, odstępując od umowy, obowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, wraz z wszelkimi instrukcjami i dokumentacją, którą Konsument otrzymał wraz z towarem, w oryginalnym opakowaniu (jeżeli jest to możliwe) lub w innym opakowaniu zapewniającym uniknięcie uszkodzeń w trakcie transportu. Towar nie może być dotknięty śladami używania, mechanicznymi uszkodzeniami (w szczególności obicie, pęknięcie), brakami jakiegokolwiek z tych elementów towaru i akcesoriów, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym chyba, że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Zwrot towaru następuje na adres siedziby Firmy.
 • W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystko, co uiścił na poczet ceny zakupu towaru. 
  Należna Konsumentowi kwota zostanie zwrócona przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym.
 • Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument. Konsument zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu.

V  Sposób wysyłki i odbiór towaru

 • Zakupiony towar sprzedawca wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub udostępnia do osobistego odbioru przez  Klienta w miejscu wskazanym na stronie internetowej sklepu
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy w postaci wysłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Sprzedawca wysyła zakupiony towar w terminie 5 dni roboczych:

a) od dnia zawarcia umowy sprzedaży, w przypadku wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze towaru (za pobraniem);

b) od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu (zapłata ceny zakupu i kosztów dostawy) i zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku wyboru opcji płatności w formie przedpłaty na konto);

 • Przyjmuje się, że moment wydania towaru jest równoznaczny z realizacją zamówienia przez Sprzedawcę.
 • Przyjmuje się, że towar został Klientowi wydany w dniu, w którym, w celu dostarczenia  rzeczy do miejsca wskazanego przez Klienta, Sprzedawca powierzył rzecz przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju (kurier); 
  w przypadku umów zawieranych z Konsumentami, momentem wydania rzeczy jest każdorazowo chwila dostarczenia towaru Konsumentowi w sposób umożliwiający odbiór przesyłki;
 • Sprzedawca nie odpowiada za przesyłki, których Klient nie odbierze, lub takich, które będą przesłane na błędny adres podany przez Klienta. Uprasza się Klientów o dokładne sprawdzenie poprawności podanego adresu do wysyłki oraz o zabezpieczenie czasu i możliwości terminowego odbioru przesyłki. Przy odbiorze przesyłki KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST SPRAWDZIĆ STAN I ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI  W OBECNOŚCI KURIERA. JEŻELI KLIENT STWIERDZI , ŻE W CZASIE PRZEWOZU NASTĄPIŁ UBYTEK LUB USZKODZENIE RZECZY ZOBOWIJĄZANY JEST DOKONAĆ ZGŁOSZENIA TEGO FAKTU,  SPISANIA PROTOKOŁU USZKODZENIA ORAZ PODJĘCIA WSZELKICH CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO USTALENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEWOŹNIKA. Odbiór przesłanego towaru, bez zgłoszenia zastrzeżeń poczytuje się w razie wątpliwości za dokonany z akceptacją dla stanu towaru oraz zawartości przesyłki.
 • Koszt wysyłki w ramach danego zamówienia podawany jest podczas jego składania.
 • W przypadku osobistego odbioru towaru przez Klienta Sprzedawca zapewnia przygotowanie towaru do odbioru pod adresem wskazanym na stronie internetowej sklepu w terminie 5 dni roboczych:
 • od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze towaru;
 • od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu i zawarcia umowy sprzedaży w przypadku przedpłaty;
 • Klient odbierając towar osobiście przejmuje z tym momentem odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenie lub zniszczenie towaru.

VI  REKLAMACJA

 • Klientowi - kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego,  postanowień objętych treścią niniejszego Regulaminu;
 • Klientowi - Konsumentowi przysługują uprawnienia z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w związku z niezgodnością towarów z umową regulowane w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych zasadach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz uzupełniająco, jeżeli nie pozostają w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, wynikające z treści niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku składania reklamacji, należy wskazać przyczyny reklamacji, opis wady (niezgodności towaru z umową), moment ujawnienia się wady (niezgodności towaru z umową), wraz z wszelkimi informacjami pozwalającymi na ustalenie podstaw reklamacji oraz przekazać dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Klient zobowiązany jest dokonać zgłoszenia wady zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych zasadach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Należy przedstawić wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować zamówienie.
 • Do rozpatrzenia reklamacji niezbędny jest paragon zakupu lub faktura Vat.
 • W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient winien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar, celem umożliwienia rozpoznania reklamacji, ewentualnie rzetelnie udokumentować wystąpienie wad, jeżeli dostarczenie towaru byłoby niemożliwe lub oczywiście niecelowe.
 • Sprzedawca rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia wraz z przekazaniem towaru, chyba, że dostarczenie towaru byłoby niemożliwe lub oczywiście niecelowe.
 • W przypadku, gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi sprzedawca.

VII. Postanowienia końcowe

 • Klient decydując się na zawarcie umowy sprzedaży oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 • W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy  ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych zasadach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz przepisów innych ustaw szczególnych.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ogłoszenia regulaminu na stronie internetowej sprzedawcy. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od opublikowania go na stronie internetowej sprzedawcy.
 • Jeśli którekolwiek z postanowień umowy sprzedaży zostanie uznane za prawnie bezskuteczne, nie oznacza to nieważności całej umowy.
 • Składając zamówienie, jak również zakładając indywidualne konto użytkownika na stronie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 • Wszystkie dane osobowe są przez Sprzedawcę traktowane poufnie i zgodnie z ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych jest Baitzone.com  Hadrian Radziejewski prowadzący działalność gospodarczą w Kartuzach ul.Kościuszki 11 NIP 584-237-37-15, Regon: 191937780
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.